Všeobecné obchodné podmienky


Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) označuje obchodná spoločnosť:

 • EGNE, s.r.o. so sídlom Hlavná 71/88, 040 01 Košice,
 • IČO: 52 043 711, DIČ: 212 0874 910, IČ DPH: SK2023194184,
 • zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 45022/V.

Kontakty:

Orgán dozoru:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Košický kraj
 • Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/6224 547, e-mail: ke@soi.sk

1. Kapitola

1. Článok: Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Tieto VOP sú v súlade s § 18 ods. 1 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa verejne dostupné na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi – na internetovej stránke www.egne.sk.
 3. Predávajúcim je spoločnosť EGNE, s.r.o. so sídlom Hlavná 71/88, PSČ 040 01 Košice, IČO: 52 043 711, DIČ: 212 0874 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45022/V. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu, prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.egne.sk (ďalej len „obchod“).
 4. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 7. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.
 8. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom elektronického obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.
 9. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 10. Produktom sa rozumie tovar alebo služba špecifikovaná, čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov ceny a podobne v objednávke kupujúceho. Farby produktov na fotografiách a môžu odlišovať od skutočných farieb.

2. Kapitola

1. Článok: Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje s nimi bezvýhradný súhlas.
 3. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 4. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný do výroby alebo na odoslanie.
 5. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 6. V prípade objednávky v zmysle bodu 5. tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu.
 7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorazovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.
 8. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

2. Článok: Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na internetovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky prostredníctvom emailu resp. telefonický, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.
 2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 3. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 4. Základným platidlom je mena euro (EUR,€)

3. Kapitola

1. Článok: Dodanie produktov

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle bodu 5. článku 1. kapitoly 1. aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr, spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade, ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle bodu 5. článku 1. kapitoly 1. dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
 2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Všeobecná dodacia lehota na objednaný produkt je 21 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa všeobecná dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktorých počet bude kupujúcemu oznámený prostredníctvom emailu zaslaným predávajúcim.
 3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a v lehote 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt alebo službu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 8. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru na trvanlivom nosiči.

2. Článok: Prevzatie produktov

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 2. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 3. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 4. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade neprevzatia produktu pri doručení dohodnutým spôsobom kupujúcim, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kupujúceho dňom prvého pokusu o doručenie produktu kupujúcemu.

4. Kapitola

1. Článok: Prepravné

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

5. Kapitola

1. Článok: Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku a zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt, pokiaľ si predávajúci splní svoje informačné povinnosti podľa § 3 citovaného zákona. Ak si predávajúci informačné povinnosti v súlade s § 3 cit. zákona nesplní ani dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 30 dní od prevzatia tovaru.
 3. Tovar objednaný, upravovaný na zákazku je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14 dní.
 4. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, ktorej predmetom je vec vyrobená na základe špecifikácii kupujúceho, prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb; napr. šperk vyrobený na zákazku, šperk s gravírovaním podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho, prsteň vyrobený v individuálnej veľkosti pre kupujúceho a pod.
 5. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom formuláru dostupnom na adrese uvedenej na internetovej stránke predávajúceho. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 30 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
 7. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 8. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného nepoškodeného tovaru späť na adresu predávajúceho.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 11. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
 12. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
 13. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča Kupujúcemu produkt, ktorý vracia formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou poistiť.
 14. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
 15. adresa: EGNE s.r.o., Hlavná 71/88, PSČ 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto
 16. telefónny kontakt: +421 948 750 585
 17. email: info@egne.sk

6. Kapitola

1. Článok: Zodpovednosť zmluvných strán a reklamácia

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim, (napr. zle uvedený text určený na gravírovanie).
 2. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 3. Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných a/alebo nekvalitných podkladov.
 4. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.
 5. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 6. Predávajúci poskytuje zákonnú záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 7. Predávajúci poskytuje rozšírenú doživotnú záruku na vybrané dodané produkty označené ako produkty s doživotnou zárukou. Rozšírená doživotná záruka začína plynúť odo dňa skončenia zákonnej záruky. Rozšírená doživotná záruka je rozšírením práv spotrebiteľa, nie je však pokračovaním Zákonnej záruky. Rozšírená Doživotná záruka je garancia predávajúceho, že prostredníctvom neho alebo tretej strany bude tovar opravený alebo vymenený prvému majiteľovi po celý jeho život a to v prípade výrobnej vady alebo prípadných vád vyplývajúcich z použitých materiálov len za aktuálny manipulačný poplatok. Výška tohto poplatku je 50EUR za každé uplatnenie Rozšírenej doživotnej záruky. Poplatok môže byť zvýšený o prípadné náklady na poštovné alebo prepravné k zákazníkovi. Tovar bude opravený alebo vymenený (oprava alebo výmena sa riadi vnútornými smernicami predávajúceho) po celú dobu života prvého majiteľa a to bez ohľadu na počet závad uplatňovaných v rámci rozšírenej doživotnej záruky. V prípade, že zistenú výrobnú vadu nemožno odstrániť opravou, predávajúci garantuje bezplatnú výmenu tovaru za nový. V prípade, že Rozšírená doživotná záruka bude uplatňovaná na model tovaru, ktorý už nie je v predaji a nemožno ho opraviť, bude tovar spotrebiteľovi – kupujúcemu vymenený za podobný model v rovnakej cenovej kategórii. V prípade, že sa vada, ktorú si kupujúci uplatňuje nepotvrdí, bude predávajúci kupujúceho informovať o výsledkoch kontroly a možnostiach opravy. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 8. Predávajúci poskytuje kupujúcemu pravidelnú bezodplatnú službu čistenia a kontroly tovarov zakúpených u predávajúcemu a to vždy 1x za obdobie 12 mesiacov odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. Pre uplatnenie služby u predávajúceho je kupujúci povinný doručiť tovar do prevádzky predávajúceho osobne alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Kupujúci má povinnosť takýto prepravovaný tovar poistiť. Kupujúci hradí náklady na doručenie a poistenie prepravovaného tovaru do prevádzky predávajúceho. V prípade, že pri kontrole tovaru zistí predávajúci poškodenie alebo inú vadu tovaru, bezodkladne o tom informuje kupujúceho.
 9. Predávajúci poskytuje kupujúcemu bezodplatnú službu zmeny veľkostí šperkov zakúpených u predávajúceho v lehote 60 dní. Pre uplatnenie služby u predávajúceho je kupujúci povinný doručiť tovar do prevádzky predávajúceho osobne alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Kupujúci má povinnosť takýto prepravovaný tovar poistiť. Kupujúci hradí náklady na doručenie a poistenie prepravovaného tovaru do prevádzky predávajúceho. Lehota bezodplatnej zmeny veľkosti šperkov začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 10. Zákonnú záruku a rozšírenú doživotnú záruku nemožno uplatniť v prípadoch ak ide o vady spočívajúce v:
 11. mechanickom poškodení tovaru; napr. roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškrabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa, ulomenie zapínania, iné mechanické poškodenie šperku,
 12. poškodení tovaru bežným nosením alebo poškodení vzniknutým opotrebením nad rámec bežného používania; napr. prirodzené opotrebenie, zmena farby drahého kovu z dôvodu kontaktu s chemikáliami (napr. make-up, kozmetika, chlór v plaveckých bazénoch a výrivkách),
 13. poškodení v dôsledku neodbornej údržby tovaru alebo poškodení vzniknutom zásahom neoprávnenou osobou,
 14. poškodení alebo deformácia osadenia kameňa, ktorá môže zapríčiniť vypadnutie a stratu kameňa z dôvodu opotrebovania bežným nosením,
 15. mechanickej deformácií a poškodení povrchu šperku,
 16. strate alebo vypadnutí kameňa a jeho znehodnotení zapríčinenom bežným nosením alebo iným poškodením.
 17. Vadami nie sú:
 18. vlastnosti materiálu, ktoré sú samostatným špecifikom tovaru, ako napríklad: farba, nezrovnalosti povrchu, inklúzie,
 19. vlastnosti materiálu, ktoré sú opísané v príslušnom certifikáte,
 20. vady vzniknuté v dôsledku nedodržania odporúčanej pravidelnej údržby – čistenia tovaru predávajúcim.
 21. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, reklamovaný alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 22. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v zákonnej záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním reklamácie elektronicky (info@egne.sk) alebo na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyššie uvedené ustanovenie je platné aj v prípade ak kupujúci uplatňuje reklamáciu na produkt, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zmluvná doživotná záruka.
 23. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky formou e-mailu alebo poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
 24. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.
 25. Alternatívne riešenie sporov – Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Kapitola

1. Článok: Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.egne.sk je:
 2. EGNE, s.r.o. so sídlom Hlavná 71/88, PSČ 040 01 Košice, IČO: 52 043 711, DIČ: 212 0874 910, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45022/V.
 3. Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:
 4. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.egne.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová doručovacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
 5. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 6. V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 7. Marketingu a to formou:
 8. Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.egne.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
 9. Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu www.egne.sk, alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).
 10. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihlásiť sa k odberu“ uvedenom na stránkach www.egne.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
 12. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 13. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
 14. Spoločné ustanovenia:
 15. Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 16. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať.
 17. Právo na prístup – Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 18. Právo na nápravu – Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 19. Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 20. Právo na obmedzenie spracovania – Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 21. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 22. Právo namietať – Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 23. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
 24. Právo odvolať súhlas – Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)
 25. Právo podať sťažnosť – Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 948 750 585 poslaním e-mailu na adresu: info@egne.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: Showroom svadobných obrúčok EGNE, Egne s.r.o., Hlavná 71/88, PSČ 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 26. Tretie strany: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
 27. Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, PSČ 900 28, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sa, vložka 3251/B, IČO: 31 329 217 za účelom dopravy tovaru, v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dodacia adresa a fakturačná adresa.
 28. Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, PSČ 975 99, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiely Sa, vložka 803/S, IČO: 36 631 124 – za účelom dopravy tovaru, v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dodacia adresa a fakturačná adresa.
 29. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom Technická 7 PSČ 821 04 Bratislava zapísaná v Obchodnom registery Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B, IČO: 35834498 za účelom dopravy tovaru, v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dodacia adresa a fakturačná adresa.
 30. GOPAY s.r.o. so sídlom Planá 67 PSČ 370 01 Planá Česká republika zapísaná v v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030. IČO: 26046768 – za účelom spracovania osobných údajov pre uskutočnenie bezhotovostných platieb medzi predávajúcim a kupujúcim v rozsahu meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dodacia adresa a fakturačná adresa, číslo bankového spojenia, výška platby.
 31. MailChimp – Attn. Privacy Officer, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA za účelom marketingovej podpory v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby: meno a priezvisko, telefónny kontakt a emailový kontakt.
 32. StarTechon, s.r.o. so sídlom Palkovičova 224/8, Košice, PSČ 040 01, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Košice I, v oddiely Sro, vložka 33532/V, IČO: 47 449 021 – za účelom kompletnej správy a technickej podpory systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.egne.sk, v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby: meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, dodacia adresa a fakturačná adresa.

8. Kapitola

1. Článok: Osobitné dojednania

 1. Zákazník je oprávnený požiadať predávajúceho o spätnú kúpu dodaného tovaru, a to len v prípade, ak predmetom kúpy bol výrobok zo zlata. Uvedené oprávnenie je zákazník povinný uplatniť u predávajúceho písomne, telefonicky, alebo emailom. V prípade výslovného záujmu predávajúceho o spätnú kúpu predmetného tovaru je zákazník povinný zaslať predmetný tovar predávajúcemu. Tvar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Predávajúci odporúča zákazníkovi tovar pri preprave poistiť. Po doručení predmetného tovaru predávajúci posúdi stav opotrebovanosti a funkčnosti tovaru a oznámi zákazníkovi v lehote 7 dní od prevzatia tovaru cenu, za ktorú predmetný tovar odkúpi od zákazníka. V prípade akceptácie tejto ceny zákazníkom zaplatí predávajúci zákazníkovi v lehote 3 dní dojednanú cenu. V prípade ak nedôjde k dohode o spätnom odkúpení tovaru, predávajúci vráti tovar zákazníkovi, pričom zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu náklady súvisiace so spätným doručením tovaru, ktoré sa uskutoční zaslaním na dobierku alebo poisteným listom.
 2. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti EGNE s.r.o.
 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 4. Kontaktnou e-mailovou adresou Egne je info@egne.sk.
 5. Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, kontaktná adresa elektronickej pošty: Erik Égner, erik.egner@egne.sk
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.02.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto VOP boli autorizované advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Bellás, Štefánikova 40, 040 01 Košice, advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.6664

Nie ste si istý veľkosťou prsteňa?

Sada na meranie

Chystáte sa objednať prsteň a neviete, akú veľkosť potrebujete? Vyplňte formulár nižšie a my vám zdarma zašleme meraciu sadu pre správne zistenie potrebnej veľkosti prsteňa.